6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

 

AYDINLATMA METNİ

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında; VATAN PRES OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek amacıyla bu Aydınlatma Metnini hazırladık. 

 

 

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu VATAN PRES olarak tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri Sorumlusu   : VATAN PRES OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adres                     : Bademli Mah. Bursa Yolu Cad. No:137 Mudanya/ BURSA

Tel                          : +90 224 549 23 90

Faks                       : +90 224 549 23 94

E-Posta                 : kvkk@vatanpres.com.tr

Kep                  : vatanpres@hs02.kep.tr

Mersis No             : 0924084571900001

İletişim Linki       : http://www.vatanpres.com.tr/icerik/208/kvkk-bilgilendirme

 

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 

Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan;

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.vatanpres.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan VATAN PRES Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan çalışan kişisel verileri; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak; hissedarlarımıza, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, şirket mali müşavirlerine ve hukuk müşavirlerine, mesleki danışmanlara (kalite, çevre, yönetim danışmanları vb), bilgi teknolojileri hizmetleri aldığımız şirketlere, SMS ve elektronik ileti gönderen şirketlere, internet sitesi servis sağlayıcımıza, kredi kartı ile tahsilat hizmetleri aldığımız şirkete, kargo şirketlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri aldığımız iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimimize, çalıştığımız bankalara ve sigorta şirketlerine, acil durumlarda haber verilmesi için çalışanlarımız tarafından bildirilen yakınlarına, sağlık kuruluşlarına, mahkemelere, emniyet teşkilatına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler veya kuruluşlara, e-posta hizmetleri ile yurt dışındaki üçüncü kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.vatanpres.com.tr  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan VATAN PRES OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Yurt dışına aktarımlara, kullandığımız e-posta ve yedekleme ile Şirket’in faaliyetlerini yürütebilmesi için ihtiyaç duyabileceği diğer hizmetleri sağlayan (Microsoft Office/Outlook e-posta hizmetleri, toplu SMS gönderimi, yurt dışı kaynaklı müşteri portalları vb.) programların ve uygulamaların sunucularının yurt dışında olduğu durumlar da dahildir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte kişisel verileriniz; bizimle iletişime geçmeniz, sözleşme ilişkisinin kurulması, işletmemizi ziyaret etmeniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi yahut fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;  www.vatanpres.com.tr internet adresinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurarak, formun imzalı bir nüshasını VATAN PRES OTOMOTİV SAN. TİC. A.Ş. “Bademli Mah. Bursa Yolu Cad. No:137 Mudanya/ Bursa” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir, ilgili formu / talebinizi vatanpres@hs02.kep.tr kep adresine veya kvkk@vatanpres.com.tr’ nin konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılarak kvkk@vatanpres.com.tr adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.